ЦСОП Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа в град Ловеч

Прием на ученици със СОП

   В ЦСОП „В. Левски“ гр. Ловеч се извършва прием на ученици със специални образователни потребности.

   Центърът разполага с необходимата материална база за провеждане на качествен учебно-възпитателен процес от една страна и отдих и свободни занимания от друга страна.   

Приемът в ЦСОП „В. Левски“ се осъществява по следния начин:

Родителите заявяват желанието си децата им да бъдат обследвани от РЦПППО – Ловеч. Екипът обследва учениците и  взима решение, което е съобразено с техните индивидуални възможности и потребности. При решение на екипа за обучение в ЦСОП, се издава становище, с която конкретният ученик се насочва за обучение в ЦСОП.

Учениците,които се обучават в ЦСОП са записани в три училища в град Ловеч,както следва: учениците от 1-ви до 7-ми клас- в ОУ"проф.Димитър Димов" Ловеч ; учениците от 8-ми клас-в ПГВМ"проф.д-р Димитър Димов" Ловеч; учениците от 9-ти и 10-ти клас -в ПГИТУ Ловеч.

Учениците от 1-ви до 7-ми клас завършват съответния клас с Удостоверение за завършен клас от съответното училище,а учениците,завършващи 10 клас след успешно полагане на държавни изпити получават Свидетелство за професионална квалификация.Учениците в професионалните паралелки се обучават по част от професия: тригодишен курс на обучение след 7-ми клас по специалност "Птицевъдство",професия "Работник в животновъдството"; двугодишен курс на обучение по специалност "Озеленяване и цветарство", професия "Работник в озеленяването"

 

   

История
История - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Прием на ученици
Прием на ученици със СОП - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Обучение на деца
Обучение на деца - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Проекти и програми
Проекти - ЦСОП Васил Левски - Ловеч