ЦСОП Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа в град Ловеч

За ЦСОП

   ЦСОП „Васил Левски“ гр. Ловеч е център за обучение и възпитание на деца и ученици с умствена изостаналост и множество увреждания от интернатен тип. 

   Центърът е държавен, на делегиран бюджет, държавно финансиране. Формата на обучение е дневна, като вариант за учениците, които не могат да посещават центъра поради здравословни проблеми е и индивидуалната форма на обучение. 

   Центърът разполага освен с високо квалифициран педагогически екип и с квалифицирано медицинско лице.

Насочването на учениците за обучение в ЦСОП се извършва след становище на РЦПППО Ловеч,съобразно образователните възможности и потребности на съответния ученик.Специалните педагози адаптират учебния материал,избират адекватни и достъпни методи и средства за обучение,създават необходимите условия и благоприятна атмосфера за максимална ефективност на учебно-възпитателния процес.В ЦСОП се насърчват изявите на децата и в извънкласни мероприятия-изложби,конкурси,състезания .

Нашите ученици са на възраст от 7 до 24 години,с различни проблеми в развитието:интелектуална недостатъчност,поведенчески проблеми,синдром на Даун,ДЦП,говорно-комуникативни нарушения,епилепсия,аутизъм.Те развиват познавателната си дейност по свой,различен и специфичен начин-нашата работа е да подкрепим този процес и усилията,които полагат децата.Наше призвание е да им помогнем да вървят по-уверено към собственото си изграждане като самостоятелни личности!

ЕКИПЪТ НА ЦСОП "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ЛОВЕЧ ЗНАЕ И Е ГОТОВ ДА НАКАРА ВСЯКО ЕДНО ДЕТЕ ДА СЕ УСМИХНЕ,ДА ПОВЯРВА В СЕБЕ СИ И В СОБСТВЕНИТЕ СИ ВЪЗМОЖНОСТИ. ЗАЕДНО С УЧЕНИЦИТЕ,ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ И С МНОГО ТЪРПЕНИЕ,С МНОГО УСИЛИЯ ВЪРВИМ ЗАЕДНО ПО ТРУДНИЯ ПЪТ КЪМ УСПЕХА НА ДЕЦАТА НИ!

История
История - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Прием на ученици
Прием на ученици със СОП - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Обучение на деца
Обучение на деца - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Проекти и програми
Проекти - ЦСОП Васил Левски - Ловеч