ЦСОП Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа в град Ловеч

Обществен съвет

Със заповед № 17 /15.09.2020 г. на директора на ЦСОП "В.Левски" Ловеч е сформиран Обществен съвет,както следва:

Поименен състав на Обществен съвет в ЦСОП "В.Левски" гр.Ловеч

  • Бедрия Шериф - родител
  • Весела Цанкова -настойник,управител ЦНСТ
  • Ана Балевска – учител
  • Виолета Станчева -  учител
  • Маргарита Осенска – възпитател
  • Галя Димитрова – представител на работодателите,земеделски производител,съгласно заповед на Областен управител
  • Тамара Анчева – експерт от РУО-Ловеч