Facebook
тел.: 0884 126 792
ЦСОП Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа в град Ловеч

Обществен съвет

Със заповед № 23/15.09.2017г.на директора на ЦСОП "Васил Левски" Ловеч е сформиран Обществен съвет,както следва:

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В

ЦСОП“Васил Левски“ гр.Ловеч

  1. Павлина Иванова – родител
  2. Бедрия Шериф – родител
  3. Диана Лалева-настойник,управител ЦНСТ
  4. Ана Балевска – учител
  5. Виолета Станчева -  учител
  6. Маргарита Осенска – възпитател
  7. Сашко Людмилов – ученик в 9-ти клас
  8. Галя Димитрова – представител на работодателите,земеделски производител,съгласно заповед на Областен управител
  9. Тамара Анчева – експерт от РУО-Ловеч